Regulamin

1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług projektowych drogą elektroniczną w Serwisie internetowym www.interiorist.pl, zasady korzystania z Usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników oraz ich uprawnienia i obowiązki.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator przed zawarciem Umowy, nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin pod adresem https://interiorist.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie dopuszcza się wykorzystywania zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej, lub innej która naruszałaby interesy Administratora.
 5. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu internetowego, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2 – Definicje

 1. Administrator – Meble Milo Sp. z o.o., NIP: 9710728891, kontakt@interiorist.pl
 2. Serwis internetowy– portal internetowy działający pod adresem internetowym www.interiorist.pl
 3. Projektant – projektant, który przygotuje projekt wybranego pomieszczenia, zgodny z przekazanymi informacjami przez Użytkownika w formularzu informacyjnym.
 4. Zamówienie – oznacza zakup Pakietu projektowego przez Użytkownika wybranego jednego lub kilku pomieszczeń za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego.
 5. Lista zakupowa – lista produktów użytych w Projekcie, wraz z aktualną ceną oraz linkiem do strony internetowej, gdzie dany produkt Użytkownik może kupić.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Administratora, na podstawie postanowień Regulaminu.
 7. Pakiety – dostępne w serwisie pakiety usług dotyczące pomieszczeń, sprzedawane za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 8. Projekt – oznacza, rzut aranżacyjny, wizualizację 3D wybranego przez Użytkownika jednego lub kilku pomieszczeń w zakupionym Pakiecie projektowym Classic, przygotowywanego przez Projektanta, a także rzut aranżacyjny, wizualizację 3D i rysunek mebli na wymiar dla stolarza wybranego przez Użytkownika jednego lub kilku pomieszczeń w zakupionym pakiecie projektowym Smart
 9. Konsultacja – oznacza godzinną Konsultację online Użytkownika z Projektantem przez Google Meet wybranego pomieszczenia.
 10. Usługa – umożliwienie Użytkownikom wykupienia Pakietu za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 11. Ankieta – formularz, który zawiera dane niezbędne do wykonania Usługi, tj. zestaw pytań i informacji, dotyczących projektowanego pomieszczenia, na które Użytkownik ma obowiązek udzielić odpowiedzi. Przekazane informację w Ankiecie, będą stanowić podstawę wykonania Projektu.
 12. Formularz zakupowy – formularz, za pośrednictwem, którego możliwe jest dokonanie zakupu Usługi. Użytkownik jest zobowiązany podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, telefon oraz dane płatnicze za pośrednictwem zewnętrznej platformy przelewy24.pl
 13. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Umowa – oznacza umowę o odpłatne świadczenie Usługi zawartą pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem.
 15. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej.
 16. Regulamin – niniejszy dokument Serwisu internetowego.

3 – Warunki świadczenia Usługi

 1. Serwis internetowy stanowi stronę internetową, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą wykupić Pakiety projektowe, zawierające Projekty, przygotowane przez Projektanta. Serwis internetowy zawiera także inne treści w formie bloga oraz informacji o aktualnościach wnętrzarskich.
 2. Administrator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu internetowego osobie trzeciej, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą opłacenia przez Użytkownika w całości ceny danego Pakietu projektowego.
 4. Świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania w celu korzystania z Serwisu: a) podłączenie do sieci Internet, o prędkości upload nie mniejszej od 3mbps oraz download nie mniejszej od 3mbps. b) zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Opera 12, Safari 5, Chrome 23 lub nowsze) z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script c) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie *.PDF, *.DOC, *.DOCX
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi.
 7. Administrator świadczy Usługę całodobowo, zastrzegając, że złożone zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy, zostaną zrealizowane od kolejnego dnia roboczego. Podczas okresowej konserwacji lub awarii, Serwis internetowy może być niedostępny.
 8. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych określonych w Regulaminie, dalsze korzystanie z Serwisu internetowego nie jest możliwe.
 9. Wszelka korespondencja i kontakt odbywa się wyłącznie w języku polskim. Za zgodą Administratora lub Projektanta korespondencja lub kontakt może być prowadzona w innym języku.

4 – Świadczenie Usługi – Zakup Pakietów

 1. Świadczenie Usługi możliwe jest jedynie po wypełnieniu zarówno Formularza zakupowego, jak i Ankiety, oraz akceptacji Regulaminu.
 2. W celu skorzystania z Usługi, Użytkownik powinien wybrać Pakiet, oraz pomieszczenie z listy aktualnie dostępnych, a następnie przejść do strony zbierającej dane do płatności i wypełnić Formularz zakupowy.
 3. Po podaniu imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, oraz adresu email, oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik dokona płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24 lub przelewem na podane konto.
 4. Po dokonaniu zakupu pakietu Konsultacji, Classic oraz Smart, Użytkownik ma obowiązek wypełnienia Ankiety.
 5. Użytkownik bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność przekazanych Administratorowi danych oraz informacji dot. Konsultowanego lub Projektowanego pomieszczenia, w tym w szczególności informacji o wymiarach pomieszczenia(dotyczy pakietu Classic i Smart)
 6. Przesłane dane w Ankiecie w Pakiecie Classic oraz Pakiecie Smart, stanowią podstawę Projektu, na podstawie, których Projektant, wykona pracę zgodną z zakupionym Pakietem projektowym. Administrator i Projektant nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie wykonane pomiary przez Użytkownika, podane w Ankiecie.
 7. Po wypełnieniu przez Użytkownika Ankiety w pakiecie Konsultacja, Projektant drogą mailową kontaktuje się z Użytkownikiem przez wskazany w Formularzu zakupowym adres e-mail, oraz ustala dogodny i dostępny termin konsultacji online za pośrednictwem Google Meet.
 8. Użytkownik w Pakiecie Konsultacji na adres e-mail wskazany w Formularzu zakupowym, otrzyma podsumowanie po konsultacji zawierające inspiracje oraz proponowane materiały i produkty wyposażenia wnętrz w liście zakupowej, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych liczonych od dnia odbycia konsultacji.
 9. Po wypełnieniu przez Użytkownika Ankiety w pakiecie Projekt Classic oraz Projekt Smart, Projektant drogą mailową kontaktuje się z Użytkownikiem przez wskazany w Formularzu zakupowym adres e-mail, oraz w terminie do trzech dni roboczych rozpoczyna pracę nad Projektem.
 10. Ankieta dotycząca jednego pomieszczenia wypełniana jest przez Użytkownika jeden raz, nie ma możliwości późniejszej edycji lub wypełnienia nowej Ankiety dotyczącej tego samego pomieszczenia. Pierwsza przesłana Ankieta jest podstawą do wykonania projektu.
 11. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się do wypełnienia ankiety w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od momentu zakupu wybranego pakietu. Po upływie ww. terminu przyjmuje się, że usługa została w pełni zrealizowana. Niedopełnienie obowiązku wypełnienia ankiety w wyżej określonym terminie nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu uiszczonej opłaty. Powyższe nie wyłącza prawa konsumenta do zwrotu usługi w terminie 14 dni zgodnie z art. 27a ustawy o prawach konsumenta.
 12. Użytkownik, w Pakiecie Projektowym Classic oraz Smart, ma obowiązek przesłać uwagi dotyczące projektu(jeśli takowe występują) Projektantowi lub informację którą wersję Projektu akceptuje, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od daty przesłania projektu, za pośrednictwem adresu mailowego podanego podczas dokonywania zakupu. W przypadku nie przekazania uwag przez Użytkownika, ostatnią wersję Projektu uważa się za zaakceptowaną przez Użytkownika. Projektant na podstawie zaakceptowanego Projektu przygotuje listę zakupową.
 13. Kompletny Projekt wraz z listą zakupową zostanie wysłany na pocztę elektroniczną Użytkownikowi do 8 dni roboczych w Pakiecie Classic, do 10 dni roboczych w Pakiecie Smart liczonych od dnia wypełnienia Ankiety.
 14. Po zakończeniu pracy Projektanta, Użytkownik otrzymuje gotowy projekt pomieszczenia(rodzaj pliku jpg.) wraz z listą zakupową w zakupionym Pakiecie projektowym, w formie elektronicznej (link do strony) na swój adres mailowy, podany przy zakupie pakietu w Formularzu zakupowym.
 15. Cena Pakietu Projektowego jest kwotą brutto.
 16. Użytkownik, kupując Pakiet projektowy wyraża zgodę na jego publikacje na stronie www.interiorist.pl oraz w Social mediach (Instagram, Facebook, Tiktok, Pinterest)

5 – Świadczenie usługi- Współpraca z Projektantem-Pakiet Konsultacja

 1. Termin Konsultacji z Użytkownikiem w Pakiecie Konsultacja ustala się po uiszczeniu opłaty i wypełnieniu Ankiety
 2. Po wypełnieniu przez Użytkownika Ankiety w pakiecie Konsultacja, Projektant drogą mailową kontaktuje się z Użytkownikiem przez wskazany w Formularzu zakupowym adres e-mail, oraz ustala dogodny i dostępny termin konsultacji online. Konsultacja trwa jedna godzinę i odbywa się online za pośrednictwem Google Meet.
 3. Użytkownik w Pakiecie Konsultacji na adres e-mail wskazany w Formularzu zakupowym, otrzyma podsumowanie po konsultacji zawierające inspiracje oraz proponowane materiały i produkty wyposażenia wnętrz w liście zakupowej, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych liczonych od dnia odbycia konsultacji.
 4. Dokładny zakres i opis Pakietów zawarty jest w Serwisie internetowym: w tym zakres konsultacji, ilość projektów, sposób kontaktu Projektanta z Użytkownikiem oraz ilość ewentualnych zmian przygotowywanych przez Projektanta jest zgodna z wybranym przez Użytkownika Pakietem dostępnym w Serwisie internetowym. Wszelkie dodatkowe zmiany realizowane będą za dodatkową opłatą, ustaloną indywidualnie.

6 – Świadczenie usługi- Współpraca z ProjektantemPakiet Classic i Smart

 1. Praca nad Projektem Użytkownika w Pakiecie Classic i Smart rozpoczyna się po uiszczeniu opłaty, wypełnieniu Ankiety i przydzieleniu Projektanta.
 2. Administrator przydziela Projektanta do projektu w pakiecie Classic i Smart w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od wypełnienia przez Użytkownika Ankiety, po złożonym i opłaconym zamówieniu.
 3. Projektant kontaktuje się Użytkownikiem, w przypadku zamówienia projektu wybranego pomieszczenia w pakiecie Classic lub Smart w przeciągu 2 dni roboczych od przydzielenia projektu.
 4. Projektant w przypadku zamówienia projektu wybranego pomieszczenia lub pomieszczeń w pakiecie Classic lub Smart po wypełnieniu ankiety, videokonferencji z Użytkownikiem przez Google Meet, w przeciągu 3 dni roboczych przesyła drogą mailową podsumowanie ustaleń, ustalonych wspólnie podczas videokonferencji, które Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić w przeciągu 2 dni roboczych od ich otrzymania.
 5. Dokładny zakres i opis Pakietów zawarty jest w Serwisie internetowym: w tym zakres konsultacji, ilość projektów, sposób kontaktu Projektanta z Użytkownikiem oraz ilość ewentualnych zmian przygotowywanych przez Projektanta jest zgodna z wybranym przez Użytkownika Pakietem dostępnym w Serwisie internetowym. Wszelkie dodatkowe zmiany realizowane będą za dodatkową opłatą, ustaloną indywidualnie.

7 – Prawa i Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. Odbycia z Projektantem videokonferencji oraz akceptacji ustaleń, ustalonych wspólnie podczas videokonferencji, dotyczących zmian w Projekcie wykonanym w pakiecie Classic lub Smart przesłanych drogą mailową po odbytej videokonferencji z Projektantem a) W przypadku braku kontaktu Użytkownika z Projektantem tym samym nie przekazanie uwag przez Użytkownika Projektantowi na adres e-mail w przeciągu 2 dni roboczych od przesłania Projektu lub ustaleń, ostatnią wersję Projektu uważa się za zaakceptowaną przez Użytkownika.
 2. korzystania z Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 3. korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu, normami społecznymi i obyczajowymi, oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
 • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
 • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
 • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
 • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
 • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
 • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa dotyczących serwisu interiorist.pl
 1. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich ani dóbr osób trzecich.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie internetowym informacje, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu internetowego treści o charakterze bezprawnym.
 4. Ponadto, Użytkownik ma prawo do nieprzerwanego dostępu do Serwisu z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 lit. a), § 7 ust. 1 lit.d) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu.

8– Prawa i Obowiązki Administratora

Administrator zobowiązany jest:
 • do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Serwisu internetowego,
 • do niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi,
 • Administrator ma prawo do:
 • przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu internetowego ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z jego modyfikacją oraz ze względu na działanie siły wyższej,
 • wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu internetowego i realizacją Usługi.

  9 – Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności projektu w pakiecie Classic lub Smart ze stanem faktycznym, w przypadku przesłania przez Użytkownika błędnych danych i informacji np. dot. Pomiarów pomieszczenia.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę cen lub wycofanie produktów przez producenta użytych w Projekcie i zawartych w liście zakupowej przesłanej Użytkownikowi.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakup przez Użytkownika zamienników wycofanych produktów, nie wskazanych w liście zakupowej.
 5. W żadnym wypadku Administrator oraz Projektant nie uczestniczą i nie są odpowiedzialni za realizacje Projektu zwane potocznie nadzorem.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Administratora .
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu internetowego.

10 – Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu gotowego projektu Użytkownik, zauważy w nim niezgodności z umową, uprawniony jest do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania projektu drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację na podstawie rękojmi po upływie 14 dni roboczych od otrzymania projektu drogą elektroniczną z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i 3
 3. Reklamacja może zostać złożona w drogą elektroniczną za pośrednictwem kanałów komunikacji Interiorist.pl (formularz kontaktowy lub wiadomość na adres e-mail: kontakt@interiorist.pl)
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w tytule słowo „Reklamacja” oraz dane Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń, wskazanie usługi, której Reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające Reklamację użytkownika oraz datę i czas, kiedy wadliwe działanie miało miejsce.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania i przesyłane w formie w jakiej zostały zgłoszone na adres wskazany w zgłoszeniu. Administrator w odpowiedzi wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 6. Przedstawiciel Serwisu internetowego decyduje o sposobie rozwiązania reklamacji.
 7. Reklamację mogą być rozwiązane na trzy sposoby: a) zwrot uiszczonej przez Użytkownika w stopniu odpowiadającym reklamacji b) udzielenie użytkownikowi rabatu na kolejny projekt c) udzielenie użytkownikowi możliwości dokonania jednej dodatkowej zmiany, przyznanej w pisemnym uwzględnieniu reklamacji.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania na żądanie Administratorowi dodatkowych informacji na temat wadliwego sposobu działania Usługi.
 9. W przypadku przesłania przez Użytkownika błędnych danych dotyczących projektowanego pomieszczenia np. pomiarów pomieszczenia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności projektu ze stanem faktycznym.

11 – Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie projektu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz oświadcza, że został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Administrator wykonał w pełni Usługę, po której spełnieniu nie będzie mu już przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy.

12 – Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku sporu wynikającego ze świadczenia Usługi przez Administratora na rzecz Użytkownika, w pierwszej kolejności prowadzone będą negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Użytkownik i Administrator postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji.
 2. Jeżeli w terminie 30 dni roboczych od momentu rozpoczęcia negocjacji Użytkownik i Administrator nie osiągną porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca wykonania Umowy. W przypadku gdy miejsce wykonania Umowy będzie znajdowało się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualny spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Administratora.
 3. W przypadku sporów z udziałem konsumentów, niezależnie od postanowień określonych w § 11 ust. 1 i § 11 ust. 2 Regulaminu, konsument może skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr

13– Siła Wyższa

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu internetowego oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec.
 2. W szczególności za działania siły wyższej należy uważać katastrofalne działania przyrody (np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan) akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego (np. wojny, zamieszki, stany nadzwyczajne) oraz niesprawność serwerów, za pośrednictwem, których działa Serwis.
 3. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

14 – Prawa autorskie

 1. Administratorowi przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do projektu zakupionego przez Użytkownika w Serwisie internetowym
 2. Użytkownik nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego w Serwisie
 3. Użytkownik otrzymuje licencję do użytkowania projektu do własnych potrzeb na następujących polach eksploatacji
 • Utrwalanie i zwielokrotniania Projektu poprzez druk i zapis cyfrowy wyłącznie na potrzeby wykonywanych przez Użytkownika prac remontowych i aranżacyjnych.
 • Udostępnienie Projektu osobom trzecim wyłącznie na potrzeby wykonywanych przez Użytkownika prac remontowych i aranżacyjnych
 1. Licencja jest niewyłączna oraz nie jest ograniczona terytorialnie.
 2. Licencja jest nieograniczona w czasie
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji)
 4. Użytkownik nie może upoważnić innej osoby do korzystania z Projektu w zakresie uzyskanej licencji. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Projektu osobom trzecim oraz rozpowszechniania Projektu zakupionego w Serwisie internetowym.

15 – Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie okienka checkbox na otrzymywanie w ramach Serwisu internetowego na adres e-mail, informacji handlowych oraz marketingowych Administratora. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi, Umowy, Projektu oraz prawidłowego utrzymania Serwisu internetowego, określonego w Regulaminie, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie Użytkownik wprowadza w Umowie. Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usługi, Umowy, Projektu, Ankiety, Formularza zakupowego i utrzymania Serwisu internetowego. Administrator może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji Usługi i utrzymania Serwisu internetowego wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika.. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez czas, świadczenia Usługi. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi Umowy, Projektu, Ankiety, Formularza zakupowego. Administrator przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i do ochrony ich danych osobowych. Administrator, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Administrator oświadcza, iż wykorzystuje pliki typu cookies, na co Użytkownik wyraża zgodę. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora również do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług Umowy, Projektu, Ankiety, Formularza zakupowego i utrzymania Serwisu internetowego, Użytkownik może zgłosić Administratorowi żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Administratora niezwłocznie. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych danych osobowych Użytkownika właściwym organom państwowym, które zgłoszą uzasadnione żądanie udzielenia takiej informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administrator zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie poinformować Użytkownika, którego dane mają być ujawnione.  

16 – Dane kontaktowe Administratora

Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Administratora: e-mail: kontakt@interiorist.pl adres: Ogrodowa 51, 00-873, Warszawa

17 – Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2022r. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną pod adresem: http://interiorist.pl/polityka-prywatnosci. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeksu cywilnego. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych, nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian w ofercie Usługodawcy. Administrator powiadamia o treści zmian poprzez ogłoszenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Portalu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie i poinformowania o tym fakcie Użytkowników.